Pôst a modlitby za dážď moci

2
16566

Žalmy 110: 3 Tvoj ľud bude ochotný v deň svojej moci, v krásach svätosti z lona rána; máš rosu svojej mladosti.

Výkon je to, čo oddeľuje kresťanstvo od iných náboženstiev sveta. Moc v tomto kontexte hovorí o duchovnej autorite, nad diablom a jeho diabolmi, tiež o okolnostiach života. Každý veriaci, ktorý neukáže moc, bude vždy na milosrdenstvo diabla a na prvky tohto sveta. Dnes sa pozrieme na pôst a modlitby za dážď moci. Cez skrze písma vidíme, ako Boh prejavoval moc nad nepriateľmi svojich detí, Izrealitov. Kniha Exodusu je plná rôznych prejavov a prejavov Božej moci nad farizom, keď odmietol prepustiť Isreal. V Starom zákone sme videli aj silu prejavujúcu sa v Mojžišovom živote, Jozuovi, Samsonovi, Eliášovi, Elizeovi, Dávidovi atď.

Nový zákon nebol výnimkou, Ježiš sa narodil prostredníctvom prvotného prejavu moci, počala panna a porodila nášho Pána. Celým svojím (Ježišovým) životom na zemi prejavoval moc a keď sa chystal vstúpiť do neba, povedal svojim učeníkom toto:


Nová kniha od pastora Ikechukwu. 
Teraz k dispozícii na amazone

Matthew 28:18 A Ježiš prišiel a povedal im: Povedal mi všetka moc na nebi i na zemi. 28:19 Choďte teda a učte všetky národy, krstite ich v mene Otca, Syna a Ducha Svätého: 28:20 Naučte ich, aby pozorovali všetko, čo som vám prikázal, a hľa, „Ja som s vami vždy, až do konca sveta. Amen.

Ďalej uviedol:

Skutky 1: 8 Ale vy dostanete moc, po tom, čo na vás príde Duch Svätý, a budete mi svedkami v Jeruzaleme i na celom Judsku i v Samárii a až po najvyšší povrch zeme.

Preto je táto téma o pôste a modlitbách za dáž energie pre vás veľmi aktuálna. V tomto článku sa budete učiť, ako získať silu, ako k nej získať prístup a ako ju aktivovať. Pridal som tiež niekoľko mocných modlitieb, ktoré vám pomôžu oživiť vášho duchovného človeka, keď sa nachádzate v hľadaní duchovnej sily. Na konci tohto článku bude váš kresťanský život naplnený prejavom moci v Ježišovom mene.

Ako získať energiu

Skutky 1: 8 Ale vy dostanete moc, po tom, čo na vás príde Duch Svätý, a budete mi svedkami v Jeruzaleme i na celom Judsku i v Samárii a až po najvyšší povrch zeme.

Jediným jazykom, ktorému diabol rozumie, je jazyk moci. Kresťan bez moci bude vždy obeťou temné sily a prírodné sily. Váš prielom sa začína tam, kde sa začína prejav vašej moci a končí sa tam, kde sa prejavuje vaša moc. Ako teraz získame moc?

 Nová pôrodná skúsenosť:

Deň, keď ste prijali Ježiša Krista ako svojho Pána a večného Spasiteľa, je dňom, keď ste dostali moc. V deň, keď ste sa znovu narodili, Duch Svätý prišiel do vás, aby prebýval vo vašom Duchu. Duch Svätý je zdrojom moci, to je duchovná autorita. Každé dieťa Božie má Ducha Svätého, a preto každé dieťa Božie nesie moc vo svojom vnútri. Marek 16: 17-18 nám hovorí toto:

Marek 16:17 A tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria; V mojom mene vyháňajú diablov; hovoria novými jazykmi; 16:18 Zoberú hadov; a ak pijú nejakú smrteľnú vec, nepoškodí ich; položia ruky na chorých a uzdravia sa.

Chápeš to? ako veriaci sme vysvätení, aby sme prejavovali duchovnú autoritu nad diablami a okolnosťami života. Smutná pravda zostáva, mnohí Chrstania si neuvedomujú svoje mocné postavenie v Kristovi, mnohí nevedia, že majú duchovnú autoritu nad diablom, kniežatstvom a mocnosťami. Milujem to, čo hovorí Božie slovo v Efezanom 1: 20-22 a Efezanom 2: 5-6, prosím, pozrime sa na tieto písma:

Efezským 1:20 čo robil v Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych, a postavil ho svojou pravou rukou na nebeských miestach, 1:21 ďaleko nad všetkom kniežatstvo a moc, moc a moc a panstvo, a každý meno, ktoré je pomenované nielen na tomto svete, ale aj v tom, čo má prísť: 1:22 A dal všetko svoje veci pod svoje nohy a dal mu, aby bol hlavou nad všetkými vecami cirkvi,

Efezským 2: 5 Aj keď sme boli mŕtvi v hriechoch, urýchlil nás spolu s Kristom (milosťou ste spasení;) 2: 6 Vzkriesil nás a nútil nás sedieť na nebeských miestach v Kristovi Ježišovi:

Z vyššie uvedených Písiem vidíte, že ako veriaci sme v tom istom sídle moci ako Kristus Ježiš. Preto vás nemôžeme poraziť Krista, nemôžeme vás poraziť, ani Krista, ktorý vás nemôže poraziť. Nemôže vás ovládnuť. Práve tak, ako Ježiš Kristus ovládol všetky sily svojho života na Zemi, tak by ste mali vy aj ja žiť v nadvláde. Ako teraz môžeme získať prístup k tejto moci?

Ako získať prístup k energii?

Židom 11: 6 Ale bez viery nie je možné ho potešiť, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že je odmenou tých, ktorí ho usilovne hľadajú.

Existujú tri základné spôsoby, ako môže veriaci získať prístup k moci vnútri. Oni sú:

1. Viera: Moc Božia vo vašom vnútri môže byť prístupná iba vierou. Boh nie je kúzelník, je vierou Boh, pôsobí iba vo vierou zvrhnutom prostredí. Aby ste vo svojom vnútri prejavili Jeho sily, musíte uplatňovať svoju vieru. Ježiš vždy hovoril „buď ti podľa svojej viery“. To znamená, že vaša miera viery určuje mieru sily, ktorú prejavujete vo svojom živote. Rimanom 10:17, nám hovorí, že viera prichádza počúvaním a porozumením Kristovho slova. Preto, aby ste rozvíjali svoju vieru, musíte byť študentom Kristovho slova.

2. Hovorenie: Druhý spôsob, ako získať prístup k moci vo vás, je cez ústa. Hovorenie je vyjadrením Ducha viery 2 Korintským 4:13. Zatvorené ústa sú uzavretým osudom, preto musíte hovoriť podľa svojich Božích slov do svojich situácií. Ak chcete uzdravenie, hovorte uzdravenie, ak chcete prielom, hovorte prielom. Marek 11:24 nám dáva pochopenie, že budeme mať to, čo hovoríme.

3. Robiť:

Jozue 1: 8 Táto kniha zákona neodíde z tvojich úst; ale budeš v nej meditovať vo dne iv noci, aby si pozoroval to, čo robíš podľa všetkého toho, čo je tam napísané. Lebo potom budeš prosperovať na svojej ceste, a potom budeš mať dobrý úspech.

Urobenie slova je hlavným spôsobom prístupu k moci. Biblia hovorí, že nie sú iba poslucháčmi slova, ale činiteľmi slova, Jakub 1:22. Božiu moc vidíte vo svojom živote iba vtedy, keď dáte Božie slovo do práce. Je to Božie Slovo, ktoré vo vás pôsobí, a robí skrze vás zázraky.

Ako aktivovať napájanie

Pôst a modlitby je jediný spôsob, ako aktivovať Božiu moc vo vašom duchu. Pôst zapiera telo alebo telo jeho svetských túžob, zatiaľ čo modlitba sa spája s Bohom prostredníctvom vášho Ducha. Pôst a modlitby oslabujú telo a posilňujú Ducha. Duch Svätý prebýva v našom Duchu. Dôvodom, prečo veľa veriacich nemôže počuť Boha, je to, že z ich tela prichádza príliš veľa svetských signálov, ktoré tieto signály zakrývajú ich dušu a bránia im v jasnom počúvaní Boha. V Matúšovi 6 nás Ježiš varoval, aby sme sa nestarali o starosti o život, o jedlo, ošatenie a prístrešie, ale povedal nám, aby sme Ho hľadali a Jeho kráľovstvo, a všetky tieto veci k nám prirodzene prídu.

Pôst a modlitby vám nedávajú moc, len vám pomáhajú aktivovať Božiu moc už vo vašom vnútri. Robí to tak, že udržuje svojho duchovného človeka v súlade s Božou frekvenciou. Ako pastier, keď sa postíš a modlíš sa, stávaš sa viac pôsobiacim na oltár, keď kážeš Božie slovo. Ak veriaci, keď sa postíš a modlíš sa o akúkoľvek situáciu, tvoje duchovné oči sú otvorené, aby si videl riešenie tejto výzvy. , Zostavil som niekoľko modlitieb, ktoré nám majú pomôcť zapojiť sa do práce na našej duchovnej autorite. Tieto pôstu a modlitby za dážď moci zaistia, že nikdy nebudete mať moc vo svojom živote v Ježišovom mene. Vyzývam vás, aby ste sa zapojili do týchto modlitieb za vaše duchovné ospravedlnenie.

Modlitebné body

1. Otče, ďakujem ti, že si Bohom všetkého tela v Ježišovom mene

2. Otče, ďakujem ti, že si ma pri narodení priviedol v mene Ježiša

3. Otče, vstupujem odvážne na tvoj trón milosti, aby som dostal Ježišovo milosrdenstvo

4. Dnes odvážne vyhlasujem, že som Duchom Svätým oprávnený podrobiť všetky moci v mene Ježiša.

5. Duch Boží pracuje vo mne, preto mi nič z diabla nemôže ublížiť v mene Ježiša

6. Vyhlasujem dnes, že vo mne pracuje Božia liečivá sila, a preto každý chorý, ktorého položím na svoje ruky, dostane okamžité uzdravenie v mene Ježiša

7. Drahý Duchu Svätý, krst ma znova tvojím dažďom moci v Ježišovom mene

8. Vyhlasujem, že sedím s Kristom, predovšetkým nad všetkými kniežatami a mocnosťami v mene Ježiša

9. Vyhlasujem svoju nadvládu nad všetkými čarodejníckymi mocnosťami v mene Ježiša.

10. Vyhlasujem svoju prevahu nad chudobou v mene Ježiša

11. Vyhlasujem svoju prevahu nad chorobami a chorobami v mene Ježiša

12. Sladký Duch Svätý, pôsobím na mňa znova s ​​prímesami a zázrakmi v Ježišovom mene

13. Drahý Duchu Svätý, potvrdzuj každé slovo viery z mojich úst od tohto dňa odteraz v Ježišovom mene.

14. Gratuluj mi, Pane, aby som bol študentom tvojho slova v Ježišovom mene

15. Otče, nauč ma, aby som zomrel v mene Ježiša.

16. Vyhlasujem svoju nadvládu nad všetkými satickými prekážkami v mene Ježiša

17. Drahý Pane, obnovujem svoju silu v Tebe v mene Ježiša

18. Duch Svätý, premieňaj všetky svoje slabosti na silu v Ježišovom mene

19. Otrav mi môj jazyk uhoľným ohňom, Pane, v Ježišovom mene

20. Teraz sa začnite modliť v jazykoch, modlite sa v jazykoch minimálne 5 minút.

Ďakujem Ježišu za moje duchovné zmocnenie.

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

2 POZNÁMKY

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.