50 Podpora biblických veršov

2
37334
Povzbudzovanie biblických veršov

Žalm 119:105:

Tvoje slovo je svietidlo mojich nôh a svetlo mojej ceste.

Dnešné slovo je zdrojom povzbudenia. Dnes budeme študovať povzbudzujúce biblické verše. Títo biblické verše povznesie našich duchov na cestu života. Vyžaduje si to, aby sme boli v živote oslobodení a Božie slovo je zdrojom všetkého poznania. Čelíte vo svojom živote nejakej odrádzajúcej výzve? Máte chuť vzdať sa alebo vzdať sa? Myslíte si, že všetka nádej je preč a nemôžete urobiť ďalší pokrok v živote ?, Ak vaša odpoveď na niektorú z týchto otázok je áno, potom sa radujte, pretože tieto povzbudivé biblické verše privedú život späť k vášmu duchu, pozdvihne váš život dúfa a otvorí oči pre riešenie vašich problémov.


Nová kniha od pastora Ikechukwu. 
Teraz k dispozícii na amazone

Božie slovo je lampa pre naše nohy, usmerňuje nás, vedie nás a inštruuje nás. Zdvíha náladu a ukazuje nám cestu z každej ťažkosti, ktorú nachádzame. Účelom týchto povzbudzujúcich biblických veršov je pomôcť vám pri navigácii cez vaše skúšky Božím slovom. Všetky veci, ktoré budete niekedy potrebovať, aby sa to stalo v živote, nájdete v Božom slove. Biblia je všestranná kniha múdrosti, ktorá prináša riešenie všetkých známych a neznámych problémov. Moja modlitba za vás je toto, keď dnes študujete tieto povzbudzujúce biblické verše, nech Boh otvorí vaše oči, aby videli, čo hovorí v Ježišovom mene.

5 dôvodov, prečo potrebujeme podporovať biblické verše

1). Ak chcete rásť v milosti: Skutky 20:32, hovorí nám, že Božie slovo má schopnosť nás budovať. Čím viac budeme študovať slovo, tým silnejšie sa staneme duchovne.

2). Za vnútornú silu: David sa povzbudzoval v Pánovi mnohými žalmmi v Biblii, vidíme to v Žalme 27, Žalme 103 a množstve ďalších žalmov. Povzbudenie vedie k vnútornej sile. Božie slovo je jediným zdrojom vnútornej sily.

3). Pre zvýšenie našej viery: Božie slovo je posilňovač viery, keď študujete tieto povzbudzujúce biblické verše, vybuduje vašu vieru a bude vás viesť ako dieťa Božie. Božie slovo je palivo, ktoré buduje vašu vieru.

4). pre Duchovný rast: 1 Peter 2: 2, hovorí, že by sme mali túžiť po úprimnom mlieku Božieho slova, aby sme tam rástli spasením. Božie slovo je naše duchovné jedlo, čím viac ho študujeme, tým viac duchovne rastieme. Na prekonanie výziev života je potrebný duchovne odolný veriaci.

5). pre Čerstvý oheňSlovo Božie je ako oheň nášho ducha. Tieto povzbudivé biblické verše vystrelia vášho ducha. Keď je váš duchovský človek naplnený slovom, stanete sa nezastaviteľným.

ZVÝŠENIE BIBLICKÝCH VERZÍ

1). 2 Timoteovi 1: 7:
Alebo Boh nám nedal ducha strachu; ale moci, a milovanie, a mysle spôsobné.

2). Filipanom 4:13:
Môžem robiť všetky veci v Kristovi, ktorý ma posilňuje.

3). Efezským 6:10:
Napokon, bratia moji, mocnejte v Pánovi av sile jeho.

4). Efezským 3:16:
Že vám dal, podľa bohatstva svojej slávy, aby boli posilnené s mocou skrze Ducha svojho na vnútornom človeku;

5). 2 Korintským 12: 9:
A povedal mi: Moja milosť je pre teba dostatočná, lebo moja sila je dokonalá v slabosti. S najväčšou radosťou preto budem radšej sláviť svoje slabosti, aby na mňa spočívala Kristova moc. 12:10 Preto sa teším z neduhov, výčitiek, z nutnosti, z prenasledovania, z trápenia pre Krista; lebo keď som slabý, som silný.

6). 2 Korintským 4: 16:
Z tohto dôvodu nemdlíme; ale hoci náš vonkajší človek zahynie, vnútorný človek je stále obnovovaný každý deň.

7). Skutky 1: 8:
Ale prijmete moc, po tom, čo na vás prišiel Duch Svätý, a budete mi svedkami v Jeruzaleme i vo všetkých Judách av Samárii a až do kraja zeme.
8). Známka 12:30:
A budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. Toto je prvé prikázanie.

9). Matúš 19:26:
Ale Ježiš ich videl a povedal im: U ľudí je to nemožné; ale s Bohom sú možné všetky veci.

10). Matúš 6:34:
Preto nepremýšľajte o zajtra, lebo zajtra bude myslieť na veci samé. Do dnešného dňa postačuje zlo.

11). Habakkuk 3: 19:
Hospodin, Boh, je mojou silou, a urobí moje nohy ako nohy nôh a dá mi kráčať po mojich výšinách. Hlavnému spevákovi na mojich strunových nástrojoch.

12). Izaiáš 40:28:
Nevedel si? Nepočula si, že večný Bôh, Hospodin, Stvoriteľ krajov zeme, necíti, ani nebude unavený? jeho porozumenie sa nehľadá. 40:29 dáva moc slabým; a tým, ktorí nemajú nijakú moc, on zvyšuje silu. 40:30 Dokonca aj mládenci omdlia a budú unavení a mladí muži padnú úplne: 40:31 Ale tí, ktorí čakajú na Hospodina, obnovia svoju silu; postavia sa krídlami ako orli; budú bežať a nebudú unavení; a budú chodiť a neklesnú.

13). Izaiáš 12:2:
Hľa, Boh je moje spasenie; Verím a nebojím sa, lebo Hospodin Jehova je moja sila a moja pieseň; on sa tiež stal mojím spasením.

14). Žalmy 138: 3:
V deň, keď som plakal, odpovedal si na mňa a posilňoval si ma svojou silou v mojej duši.

15). Žalmy 119: 28:
Moja duša sa rozplýva na ťažkosť: posilň ma podľa svojho slova.

16). Žalmy 71:16:
Pôjdem v sile Pána Boha, zmienim sa o tvojej spravodlivosti, iba o tvojom.

17). Žalmy 46: 1:
Boh je naše útočisko a sila, veľmi prítomná pomoc v ťažkostiach. 46: 2 Nebudeme sa teda báť, aj keď bude zem odstránená a hory vyvezené do mora; 46: 3 Aj keď jeho voda hučí a trápi sa, aj keď sa hory otrasia jej opuchom. Selah.

18). Žalmy 37: 39:
Ale spasenie spravedlivých je od Hospodina; je to ich sila v čase problémov.

19). Žalmy 27: 1:
Hospodin je moje svetlo a moje spasenie; koho sa budem báť? Hospodin je silou môjho života; z koho sa budem báť?

20). Žalmy 18: 1:
Budem ťa milovať, Hospodine, moju silu. 18: 2 Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ; môj Bože, moja sila, v ktorej budem veriť; môj pracka a roh môjho spasenia a moja vysoká veža.

21). Žalmy 8: 2:
Z úst nemluvňat a dojčiat si si vysvätil silu pre svojich nepriateľov, aby si stále ostal nepriateľom a pomstiteľom.

22). Nehemiáš 8:10:
A on im povedal: Iďte svojou cestou, jedzte tuk a pite sladké a pošlite im porcie, na ktoré nie je pripravené nič; lebo tento deň je svätý nášmu Hospodinovi. Lebo tvojou silou je radosť Hospodinova.

23). Zefaniah 3:17:
Hospodin, tvoj Bôh, prostred teba, je mocný; zachráni, bude sa radovať nad tebou s radosťou; bude odpočívať vo svojej láske, bude ťa radovať spevom.

24). 1 Kroniky 29:12:
Pochádza od teba bohatstvo i česť a kraľuješ nad všetkým; av tvojej ruke je sila a sila; a v tvojej ruke je to robiť veľké a dať silu všetkým.

25). Exodus 15: 2:
Hospodin je mojou silou a piesňou a stal sa mojou spásou: je mojím Bohom a pripravím mu príbytok; Boh môjho otca, a ja ho vyvýšim.

26). Joshua 1: 9:
Či som ti neprikázal? Byť silný a mať dobrú odvahu; Neboj sa, ani sa nezľakni, lebo Hospodin, tvoj Bôh, je s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

27). Nárek 3:22:
Je Pánovými milosrdenstvami, že nie sme pohltení, pretože jeho zľutovanie neutícha. 3:23 Nové sú každé ráno; veľká je tvoja vernosť.

28). Príslovia 3: 5:
Dôverujte Hospodinovi celým svojím srdcom; a neopieraj sa o svoje vlastné porozumenie. 3: 6 Vo všetkých tvojich cestách ho uznáva, a bude riadiť tvoje chodníky.

29). Príslovia 18: 10:
Meno Hospodinovo je silná veža: spravodlivý riekajúci sa do nej a je bezpečný.

30). Žalmy 16: 8:
Hospodina som postavil vždy pred seba, pretože on je po mojej pravici, nebudem pohnutý.

31). Žalmy 23: 3:
Obnovuje moju dušu; vedie ma po cestách spravodlivosti pre jeho meno.

32). Žalmy 31: 24:
Dobre sa odvážte a posilní vaše srdce, všetci dúfajúci v Hospodina.

33). Žalmy 46: 7:
Hospodin Zástupov je s nami; Boh Jakobov je naše útočisko. Selah.

34). Žalmy 55: 22:
Zaťažte svoju záťaž na Hospodina, a on ťa udrží; nikdy nebude trpieť spravodlivými, aby boli pohnutí.

35). Žalmy 62: 6:
On je iba moja skala a moje spasenie: je mojou obranou; Nebudem sa hýbať.

36). Žalmy 118: 14:
Hospodin je moja sila a spev a stáva sa mojím spasením. 118: 15 Hlas radosti a spásy je v príbytkoch spravodlivých: pravica Hospodinova robí statočne. 118: 16 Pravá ruka Hospodinova je povýšená; pravica Hospodinova robí statočne.

37). Žalmy 119: 114:
Si mojím úkrytom a mojím štítom: Dúfam v tvoje slovo. 119: 115 Odchádzajte odo mňa, vy, zlatko, lebo zachovávam prikázania svojho Boha.

38). Žalmy 119: 50:
Toto je moje potešenie v mojom utrpení, lebo tvoje slovo ma urýchlilo.

39). Žalmy 120: 6:
Moja duša dlho bývala s tým, ktorý nenávidí pokoj.

40). Izaiáš 40:31:
Ale tí, ktorí čakajú na Hospodina, obnovia svoju silu; postavia sa krídlami ako orli; budú bežať a nebudú unavení; a budú chodiť a neklesnú.

41). Izaiáš 41:10:
Neboj sa; Lebo ja som s tebou: nezľakni sa; lebo ja som tvoj Bôh, posilním ťa; áno, pomôžem ti; áno, budem ťa strážiť pravou rukou svojej spravodlivosti.

42). Izaiáš 43:2:
Keď prejdeš vodou, budem s tebou; a cez rieky ťa nebudú pretekať. Keď prejdeš ohňom, nebudeš spálený; na teba nebude zapaľovať plameň.

43). Matúš 11:28:
Poďte ku mne, všetci, ktorí pracujete a ste naťažení, a dám vám odpočinok.

44). Známka 10:27:
A Ježiš pri pohľade na nich povedal: S ľuďmi je to nemožné, ale nie s Bohom. Lebo u Boha je všetko možné.

45). Ján 16:33:
Tieto veci som vám hovoril, aby ste vo mne mali pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dobre sa bavte; Prekonal som svet.

46). 2 Korintským 1: 3:
Blahoslavený Boh, dokonca Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkého pohodlia; 1: 4 Kto nás potešuje pri všetkom našom súžení, aby sme mohli potešiť tých, ktorí majú problémy, potešením, ktorým sme sami potešení od Boha.

47). 1 Tesalonickým 5:11:
Preto sa navzájom potešite a navzájom sa upravujte, tak ako vy.

48). Filipanom 4:19:
Ale môj Boh dodá všetku vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi.

49). 1 Peter 5: 7:
Vrhnite všetku svoju starostlivosť na neho; Lebo on sa stará o vás.

50). Deuteronómia 31: 6:
Buď silný a dobrej odvahy, nebojte sa ich, nebojte sa ich. Lebo Hospodin, tvoj Bôh, nejde s tebou; nezavrhne ťa, ani ťa neopustí.

 

KINDYY SLEDUJTE KAŽDÝ DEŇPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
ODOBERAJ TERAZ

2 POZNÁMKY

 1. Modlitba je taká silná! Zamyslite sa nad týmito biblickými veršami o modlitbe a nechajte sa Božími sľubmi pobádať, aby ste sa modlili k svojmu Nebeskému Otcovi a zdieľali s ním svoje nádeje a potreby dnes. Jakub 1: 5 Ak niekomu z vás chýba múdrosť, mali by ste sa opýtať Boha, ktorý veľkodušne dáva všetkým bez toho, aby našiel chybu, a bude vám vydaná.

 2. Bơn ơi, có một số cau Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  Napríklad
  Thi Thiên 120: 6
  Linh hồn con phải ở chung quá lâu
  Với kẻ ghét hòa bình.
  Nový používateľ pridal viac medzi mesiacmi a nie viac ako prednedávnom!
  Nie je to veľa

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.