Efektívna modlitba

1
23186

Marek 11:24:
24 Preto vám hovorím: Čo si chcete, keď sa budete modliť, verte, že ich prijmete, a budete ich mať.

Modlitba možno definovať ako priamu komunikáciu s Bohom vierou, týkajúcu sa otázok vášho života. Modlitba je médium, ktoré nás spája s nadprirodzeným. Prostredníctvom modlitby hovoríme Bohu o problémoch nášho života, ktoré nás znepokojujú. Modlitba nie je len o žiadaní o potreby, chválime tiež Boha modlitbou, uctievame ho aj modlitbou. Ako veriaci v Krista musíme pochopiť, že neslúži Bohu, ktorý uchováva modlitby, ale skôr Bohu, ktorý odpovedá na modlitby. Boh počuje naše modlitby a keď sa k nemu modlíme vo viere, odpovedá nám.

Modlitba je jedným z najväčších prínosov vykúpených. Je to naše komunikačné spojenie s Bohom, našim nebeským Otcom. Mnohí však, bohužiaľ, túto výsadu nevyužívajú alebo k nej pristupujú nesprávne. Niet divu, že ich počujete hovoriť: „Modlím sa už celé mesiace a stále od Boha nedostávam odpoveď.“ Jakub 4: 2–3 nám hovorí dôvod ich zlyhania: Žiadate a nemáte: Zabíjate a túžite mať a nemôžete získať: Bojujete a bojujete, ale nemáte, pretože nežiadate. Žiadate a nedostávate, pretože prosíte zle ...
Kým nepoznáte význam modlitby a ako sa správne modliť, nikdy nebudete oslobodení od tlaku.

Na zodpovedanie vašich modlitieb musíte pristupovať k modlitbám správnymi postupmi. Vždy existuje správny spôsob, ako sa modliť. A keď budete postupovať týmto správnym spôsobom, vaše modlitby nemôžu uniknúť okamžitým odpovediam. Matúš 6: 9-13, Ježiš nám dal vzor efektívnej modlitby. Hovoríme tomu modlitba Pána. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa modliť pomocou modlitebného modelu Pána, kliknite prosím tu. Ak študujete Pánovu modlitbu, uvidíte, že každá modlitba musí začínať vďakyvzdania, musíme uznať nadradenosť Boha nad našimi okolnosťami, po druhé, musíme uznať a modliť sa, aby kráľovstvo Božie prevládalo v našom svete. Modliť sa za kráľovstvo sa modlí za to, aby evanjelium prevzalo svet, čo vedie k spáse duší po celom svete. Po tretie, teraz predkladáme svoje osobné žiadosti Pánovi, musíme byť v našich modlitbách konkrétni a povedať Pánovi, čo Chceme, aby konal v našich životoch, po štvrté, tiež sa musíme modliť za milosrdenstvo, a to za nás a za tých, čo nás poškodili, musíme sa v modlitbách naučiť odpustiť, tak ako nám odpustil Kristus, a nakoniec naše modlitby ukončíme vďakyvzdania, vďaky Bohu za odpoveď na naše modlitby. Všimnite si, že bez toho, aby bola vaša viera na mieste, odpovede na vaše modlitby nie sú na pohľad. Musíte sa modliť, aby ste uverili, že to, čo požadujete, dostanete.

Modlitba nevyžaduje žiadne iné zaobchádzanie v nebi ako odpovede. Boh nemá knihy rekordov na modlitby a nemá pre nich ani sklad. Buď sa im odpovie, alebo sa vrátia odosielateľovi. Preto mnohí nikdy nedostali odpovede na svoje modlitby. Ale odteraz vás vidím, ako používate tohto zázračného modlitebného sprievodcu, takže vždy, keď stojíte pred Bohom v modlitbe, vždy dostanete odpovede.

Modlitba je dych regenerovaného ducha. Rovnako ako každý silný vzťah prospieva pri udržiavaní veľmi dobrého komunikačného spojenia medzi zúčastnenými stranami, modlitba nielenže slúži ako prostriedok, ako prinútiť Boha, aby zasiahol do našich záležitostí, ale posilňuje silu nášho vzťahu s Ním, pretože je jedným o spôsoboch, ako s Ním žijeme. Modlitba nie je pre veriaceho dobrovoľná, pretože je to jedna z našich životne dôležitých povinností. Preto Božie Slovo napomína, aby sme sa vždy modlili, Lukáš 18: 1, 1 Tesalonickým 5:17.

Sila modlitieb

Modlitba je mocnou silou zmeny v živote veriaceho. Modlitbou môžeme zmeniť všetky veci. Modlitba je jediný spôsob, ako kresťan vytvára a uvoľňuje moc. Ak chcete vidieť Božiu moc v práci, modlite sa, ak chcete odolať diablovi, modlite sa, ak chcete podmaniť sily kniežatstvo a sily temnoty, modlite sa, ak si chcete užiť božské zdravie a celistvosť, modlite sa, ak chcete vidieť duchovný rast, modlite sa, ak chcete byť naplnení Duch Svätý , Modlite sa. Modlitba je kľúčom k nadprirodzenému.

Každý modliaci sa kresťan bude vždy utláčať diabla a jeho agentov. V knihe Žalmov 68: 1 Božie slovo hovorilo: „Nech vstane Boh a nech sa rozptýlia jeho nepriatelia.“ Pravda je, že Boh vo vašej situácii nevstane, kým nebudete vstávať v modlitbách. Náš Boh je Bohom zásad, nebude zasahovať do vášho života, kým na neho nebudete vo viere volať, je všadeprítomným Bohom, ale jeho prejavená prítomnosť je viditeľná a prežívaná iba tam, kde je vyzvaný v modlitbe, modlitbe viery. . Modlitba je zbraňou hromadného ničenia v rukách veriaceho, keď ste modlitebným kresťanom, ste nebezpečenstvom pre diabla a kráľovstvo temnoty. Preto ti dnes účtujem poplatok, nech už s tebou čokoľvek zápasí diabol, čokoľvek ním dnes prechádzaš, povzbudzujem ťa, aby si vstal v modlitbách, pokarhal diabla a vyhodil ho z tvojho života a rodiny. navždy v Ježišovom mene. Tu na každodennýprievodca, máme silnú modlitebné body ktoré vám môžu pomôcť zaplatiť duchovné vojny to vám dá vládu nad diablom.

8 Výhody modlitby.

Budeme sa pozerať na 10 výhod modlitby, na čo veriaci môže mať úžitok, keď je oddaný životnému štýlu modlitieb.

1). Pomoc zhora:

Žalmy 121: 1-2:
1 Zdvihnem svoje oči na vrchy, odkiaľ prichádza moja pomoc. 2 Moja pomoc pochádza od Pána, ktorý stvoril nebo a zem.

Modlitby nám poskytujú pomoc zhora. Keď sa modlíme, vyzývame nebeské sily, aby prišli na pomoc. Nikto nemôže uspieť v živote bez pomoci, žiadny kresťan to nemôže v živote urobiť bez modlitby. Modlitby sú najrýchlejším a najbezpečnejším spôsobom, ako môžeme zaistiť pomoc od Boha, a keď vám Boh pomáha, nikto vás nemôže v živote zastaviť.

2). Získajte milosrdenstvo:

Židom 4: 16:
16 Preto poďme odvážne na trón milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť, aby sme pomohli v čase potreby.

Na oltári modlitby získame milosrdenstvo, Božie milosrdenstvo je bezpodmienečné, ale môžu byť prijaté iba na oltári modlitieb. Ak si chcete aj naďalej užívať lásku k Bohu a jeho milosrdné milosrdenstvo, ktoré je každé ráno nové, vždy Ho na modlitby choďte. Vždy trávte kvalitný čas s Bohom v jeho prítomnosti a Jeho dobrota a milosrdenstvo vás bude nepretržite sledovať po všetky dni vášho života. Zakaždým, keď prichádzame k Božiemu trónu v modlitbách, Jeho milosrdenstvo a milosť sú pre nás vždy k dispozícii. Dnes sa za vás modlím, aby váš modlitebný život nikdy nezaschol v Ježišovom mene.

3). Anjelský zásah:

Skutky 12: 5-11:
5 Peter bol teda držaný vo väzení, ale modlitba bola urobená bez toho, aby cirkev za neho prestávala. 6 Keď ho Herodes priniesol, tú noc Peter spal medzi dvoma vojakmi, zviazanými dvoma reťazami, a strážcovia pred dverami strážili väzenie. 7 A hľa, anjel Pánov prišiel na neho a vo väzení svietilo svetlo. A zbil Petra na bok, pozdvihol ho a povedal: Vstaň rýchlo! A jeho reťaze spadli z jeho rúk. 8 A anjel mu riekol: Sám si Girda a zaviaž si svoje sandále. A tak aj urobil. A on mu povedal: Vrhni svoje rúcho na teba a choď za mnou. 9 A vyšiel a išiel za ním; a nevedel, že to bola pravda, čo sa stalo anjelom; ale myslel si, že videl víziu. 10 Keď boli okolo prvého a druhého oddelenia, prišli k železnej bráne vedúcej do mesta. ktorý sa im otvoril z vlastnej vôle, a vyšli von a prešli cez jednu ulicu; a anjel od neho hneď odišiel. 11 Keď prišiel Peter k sebe, povedal: Teraz viem o kaucii, že Pán poslal svojho anjela a vytrhol ma z ruky Herodesovej a zo všetkého očakávania ľudu Židov.

Odpovede na naše modlitby nám zvyčajne prinášajú anjeli. Kedykoľvek sa modlíme, anjeli goto pracujú okamžite. Modlitby sú samozrejme istým spôsobom, ako vidieť anjelskú intervenciu. Anjeli Pána sú ohnivé stvorenia, sú mocní, nebezpeční a nemôžu byť zastavení, keď sa modlíme k Pánovi ohľadne akýchkoľvek otázok, ktoré sa nás týkajú, anjeli Pána okamžite začnú konať. V celej Biblii vidíme anjelskú intervenciu ako výsledok modlitieb, nižšie uvádzame niekoľko príkladov:

i) Peter, Skutky 12: 5-8.

ii) Cornelius. Skutky 10: 3

iii). Ezechiáš. 2 králi 19:35

iv) Daniel. Daniel 10:13

v). Jacob. Genesis 32: 22-31.

4). Oslobodenie od utrpenia:

Jakub 5:13:
13 Je niekto z vás postihnutý? nech sa modlí. Je nejaký veselý? nech spieva žalmy.

V Písmach sme povzbudení k modlitbe, keď sme postihnutí. Je niekto z vás postihnutý? nech sa modlí. “ Nie, „... nechaj ho plakať ...“ alebo „nechaj ho sledovať ...“ To znamená, že od každého, kto je týraný, mučený alebo depresívny, sa očakáva, že sa bude modliť za vyslobodenie. Ak chcete vidieť to jarmo na vašom živote zlomené, musíte sa modliť. Ak chcete, aby sa sily zatvárajúce váš osud rozbili, modlitba je silou kráľovstva odporúčanou pre vaše vyslobodenie.

Narodíte sa kvôli utrpeniu; ste stvorení, aby odrážali Božiu slávu, a modlitba je to, čo si vyžaduje presadenie vašich prejavov. Modlitba je to, čo sa používa na oslobodenie od všetkých utrpení nepriateľa a na obnovenie vašej krásy v Kristovi. Keď bola Hannah postihnutá neplodnosťou, išla do chrámu a modlila sa. Boh ju počul a dal jej syna (1 Sam. 1: 9-20). Preto akékoľvek trápenie, ktoré diabol dal do vášho tela, vstaňte a modlite sa v mene Ježiša

5). Plnenie proroctiev:

1 Timoteovi 1:18:
18 Toto prikázanie ti zaväzujem, synu Timoteovi, podľa proroctiev, ktoré išli pred tebou, aby si nimi bojoval za dobré vojny;

Modlitebná vojna je bezpečnou cestou k naplneniu proroctiev. Ak chcete vo svojom živote vidieť splnené proroctvá, musíte viesť duchovnú vojnu. Musíte sa modliť, aby ste sa dostali k naplneniu proroctiev. To, že Boh povedal, to neznamená, že by ste mali len ísť spať, veľa kresťanov premrhalo čakanie na splnenie proroctiev. Nečakáte na proroctvá, utekáte s proroctvami a ako utekáte s proroctvami prostredníctvom modlitieb. Musíte sa naďalej modliť za potvrdenie Božieho slova vo svojom živote, aby ste videli, ako sa to stalo.

6). Božský smer:

Žalmy 16:11:
11 Ty si mi ukázal cestu života: v tvojej prítomnosti je plnosť radosti; po tvojej pravici sú potešenia na veky.

Boží smer je dedičstvom vykúpených. Musíte to však hľadať, aby ste si to užili. Keď nájdete cestu života, budete si navždy užívať plnosť radosti a potešenia. Dajú sa však získať iba v Božej prítomnosti, čo je náš konečný cieľ v modlitbe. Prostredníctvom modlitieb môžeme požiadať Boha, aby nám ukázal smer, ktorým chce, aby sme sa v živote dostali. Modlitba je bezpečný spôsob, ako odhaliť váš zmysel života. Boh je váš tvorca, je to výrobca a nikto nepozná účel produktu lepšie ako samotný výrobca, preto ak chcete poznať cestu, ktorou ste boli v živote stvorení, ak chcete odhaliť svoje životné poslanie, najskôr a pre väčšinu oslovte svojich tvorcov v modlitbách. Poproste Pána, aby vás viedol.
Keď ťa Boh vedie, nemôžeš sa stať vynikajúcim v živote. Niektorí ľudia nie sú pripravení na podnikanie, ale rozhodli sa pre to, buď kvôli sociálnemu vplyvu, alebo kvôli osobnej náklonnosti. Iní sa venujú všetkým možným profesiám, kde ich hviezda nemusí nikdy svietiť, pretože nenašli správnu cestu. Stále len tápajú. Ale nemôžete si dovoliť prejsť životom tým, čo sa vám zdá správne. Je to príliš riskantné! Nech vás Boh vedie dnes a vaša cesta bude neustále žiarivým svetlom.

7). svätenie:

Byť zasvätený znamená byť odvedený k svätému životu. Keď žijete v modlitbe, žijete zasvätený život. Nemôžete tráviť kvalitný čas vždy s Bohom a stále vám vyhovuje hriech. Modlitba nám pomáha budovať duchovné schopnosti žiť svätý život. Čím viac sa modlíme, tým viac sa zasväcujeme a čím viac sa zasväcujeme, tým viac sa podobáme Kristovi.

Úloha slova v modlitbe

Modlitba bez Božieho slova dáva iba prázdny prejav. Je to Božie slovo vo vašich modlitbách, ktoré dáva vašim modlitbám moc rozkazovať odpovede. Boh nereaguje na anglický jazyk ani na iný jazyk, ktorým sa modlíte, reaguje iba na svoje slovo. Nebo i zem pominú, ale Jeho slovo nikdy nepominie.

Modlenie sa je ako prezentácia vášho prípadu pred sudcom v súdnej miestnosti. Na prípad nemrknete, pretože viete rozprávať príbehy, vyhrávate prípad, pretože vaše príbehy sú podložené tvrdými dokumentovanými dôkazmi. Rovnako je to aj s modlitbami. Čokoľvek od Boha v modlitbách požadujete, musíte prehľadať písma a nájsť Božie slovo, ktoré súvisí s oblasťou vašej potreby, a predložiť ho Bohu vo svojich modlitbách. Napríklad ak sa modlíš k Bohu za plodnosť, pripomenieš mu jeho slovo v Exodus 23:25, aby tí, ktorí ti slúžia, nebudú neplodní, tiež mu pripomenieš jeho slovo v Genezis, kde prikázal ľudstvu byť plodné a množiť sa. Keď počas svojich modlitieb pripomínate Bohu jeho slovo, uvádzate silný prípad pred Bohom, sudcom všetkých, a keďže Boh nemôže poprieť svoje slovo, nemôže vám uprieť odpovede na vaše modlitby.

Prosím, nemodlite sa bez riadneho preštudovania slova. Vďaka Bohu za internet v dnešnej dobe, za čokoľvek sa chceš modliť, urob si prieskum v tejto oblasti. Napríklad ak sa chcete modliť modlitbu za uzdravenie, choďte online a vyhľadajte v Googli biblické verše o uzdravení, opíšte si tieto verše, prečítajte si ich a použite ich na to, aby ste Bohu pripomínali modlitby. Citujte Jeho slovo späť k Nemu a povedzte mu: „Otče, ak si povedal a urobil to svojím slovom, príď a urob to isté v mojom živote v Ježišovom mene.“ Modlitba so slovom znemožňuje, aby vaše modlitby boli Bohom ignorované. Vidím, že všetky tvoje modlitby sú dnes zodpovedané v Ježišovom mene.

Ako sa priblížiť k trónnej modlitbe

Pre každý úspešný podnik existuje vždy know-how a to zahŕňa aj modlitbu. Rýchlo sa chystáme hľadať spôsoby, ako sa priblížiť k trónu modlitby.

1). Viera v jeho mene.

Všetko v tomto kráľovstve začína a končí vierou. Bez viery nie je možné priblížiť sa k Bohu, Židom 11: 6. Viera je absolútna závislosť od Boha. Keď sa modlíme s absolútnou závislosťou od Boha, vidíme Jeho vernosť v našich životoch. Aby sme sa dostali k trónnej modlitebni, musíme veriť, musíme veriť v Boha, za ktorý sa modlíme. Ak nám chýba krok viery, každý ďalší krok sa stane zbytočným. Keď sa blížime k oltáru modlitby, naša viera musí byť v mene Ježiša Krista. Naša modlitba musí začínať v mene Ježiša a končiť v mene Ježiša.

2). Deň vďakyvzdania:

Deň vďakyvzdania je najúčinnejším spôsobom, ako vstúpiť do Božej prítomnosti. Každá modlitba k Bohu by mala začať vďakyvzdaním. Deň vďakyvzdania oceňuje Boha za to, kým je a za to, čo urobil v našich životoch. Keď si vážime Boha, jeho dobrota v našich životoch stále oceňuje.

3). smelosť:

Židom 4:16 nám hovorí, aby sme s odvahou prišli k oltáru modlitby. V modlitbách musíme byť odvážni pred Bohom, On je náš Otec a miluje nás spôsobmi, ktoré si nikdy nevieme predstaviť. Preto nesmieme byť bázni pred Bohom, aj keď ste zhrešili, iba prijmite jeho milosrdenstvo a milosť, aby ste sa posunuli ďalej v Kristovi. Boh vždy odpovie na naše odvážne žiadosti v mene Ježiša.

4). Buďte konkrétni vo svojich požiadavkách:

Modlitba nie je úplná, kým neprednesieme svoje žiadosti pred Bohom. V tejto oblasti je veľmi múdre, že sme v modlitbách konkrétni. Povedz Bohu presne, čo chceme, aby vo vašom živote urobil. Necitajte a nebabrajte, choďte priamo k veci, ak chcete uzdravenie, požiadajte ho o uzdravenie, ak chcete múdrosť, jednoducho ho požiadajte o múdrosť, ak chcete pokyny, jednoducho sa ho opýtajte na pokyny. Vo svojich požiadavkách buďte konkrétni a jasní.

5). očakávania:

Bez očakávania vaša viera nebude trvať. Očakávanie je jednoduché čakať na vaše odpovede, verí Bohu, že vaše modlitby boli zodpovedané. Očakávanie je to, čo spája našu vieru s našimi zázrakmi. Na každú modlitbu sa modlíme, musíme očakávať naše odpovede. Nakoniec sa to stane len očakávanie spravodlivých. Modlitba je ako telefonovanie so svojím priateľom po telefóne so žiadosťou, aby prišla do vašej kancelárie, a ona vám povie, že tam bude o hodinu, tá modlitba, ale očakáva sa, že na ňu vo svojej kancelárii prídete do hodiny. Vidíte, že vďaka očakávaniam budete mať správne postavenie, pretože očakávate svoje odpovede. Rovnako, keď sa modlíme k Bohu, nemali by sme sa len prestať modliť, musíme očakávať naše odpovede, pretože ich vidia iba tí, ktorí očakávajú odpovede. Je ľahké vynechať návštevníka, keď ho neočakávate.

Modlitebné posilňovače

Posilňovače modlitieb sú duchovné činnosti, ktoré posilňujú náš modlitebný život. Táto duchovná činnosť udržuje naše modlitby horiace. Nižšie sú uvedené dve hlavné modlitby:

1). pôst:

Pôst podriaďuje telo alebo telo, aby sa váš duch rozvíjal modlitbou a slovom. Počas pôstu sa zdržíme jedla, nápojov a akýchkoľvek iných vecí, ktoré môžu byť pre telo potešením, aby sme mohli hľadať Boha. Modlitba je sila, ale pôst je katalyzátor, ktorý urýchľuje vašu modlitbovú reakciu. To znamená, že pôst robí vašu modlitbu ešte viac zameranou a silnejšou. Jedenie, pitie a pozeranie televízie vás niekedy môže rozptýliť, preto by ste sa mali postiť. Pôst sám o sebe nepridáva váš duchovný život, ale keď sa modlíme v pôste a študujeme v pôste, maximalizujeme duchovné výhody pôstu. Pôst sa môže robiť 3 hodiny, 6 hodín, 12 hodín atď., Keď vás nálada privedie. Tu sú niektoré biblické verše o pôste, Matúš 17:21, Lukáš 4:14, Matúš 6: 16-18, Izaiáš 58: 6-8.

2). Modliť sa v Duchu Svätom

Duch Svätý nám pomáha efektívne sa modliť. Chcete, aby bol váš modlitebný život v plameňoch? Potom túžite byť naplnení Duchom Svätým. O tom, že sme naplnení Ho! Y Duchom, svedčia modlitby v jazykoch. Keď sa modlíme v jazykoch, Duch Svätý sa cez nás modlí a podľa Júda 1:20 je to najvyššia forma modlitby.

Sily, ktoré sú proti nám, sú duchovné, takže ich musíme konfrontovať z duchovnej oblasti, pretože telo nemá dostatok sily na to, aby ich zvládlo. Preto nám Ježiš prisľúbil Ducha Svätého, nášho Utešiteľa a Pomocníka, aby nám pomohol prekonať fyzickú ríšu do nebeských. Pokiaľ nebudete schopní zapojiť pomoc Ducha Svätého do modlitby, nikdy nezažijete skutočný prielom vo vašom kresťanovi život. Aby ste podporili svoj modlitebný život až k odpovediam, modlite sa vždy v duchu, nechajte sa modliť Duchom Svätým a vždy uvidíte nadprirodzené víťazstvo.

Vzorová modlitba:

Verím, že už ste oboznámení s tým, ako sa modliť za účinnú modlitbu, teraz sa pozrieme na niekoľko vzorových modlitebných bodov. Hovorím im vzorka, pretože slúži ako vodítko. Na našom webe máme obrovský modlitebný denník, takže sa s vami podelím o niektoré modlitebné body, aby som vám mohol naštartovať cestu k účinnej modlitbe. Nižšie sú uvedené niektoré modlitebné odkazy, ktoré pomôžu vášmu modlitebnému životu:

1). Modlitba za uzdravenie, kliknite tu

2). Modlitba za úspech, kliknite na tlačidlo OK tu

3) .Prayer Pre rodinu kliknite na Tu

4). Modlitba za ovocie života Tu

5). Modlitba za deti, kliknite na tlačidlo OK Tu

6). Modlitba za ochranu, kliknite na tlačidlo OK Tu

7). Modlitba za prielom, kliknite na tlačidlo OK Tu

8). Ranná modlitba, kliknite Tu

9). Midnight Modlitba, kliknite Tu

10). Pôst a modlitba, klikni Tu

11). Viac modlitieb, kliknite Tu

záver

Verím, že vám to pomohlo, tému modlitby v živote kresťana nemožno nikdy príliš zdôrazňovať, modlitba je životným drôtom každého kresťana. Modlím sa, aby milosť byť neochvejnou na modlitebnom oltári na vás neustále spočívala v mene Ježiša. Zostaňte vždy požehnaní.

1 COMMENT

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto stránka používa Akismet na zníženie spamu. Zistite, ako sa spracúvajú údaje vašich komentárov.